REGULAMIN SERWISU INTERNETOWEGO

DOSTĘPNEGO POD ADRESEM https://ebeauty24.pl

Użytkownik zobowiązany jest do szczegółowego zapoznania się z treścią Regulaminu oraz z Polityką Prywatności. W razie jakichkolwiek wątpliwości Użytkownik przed zaakceptowaniem danego dokumentu powinien skontaktować się z Usługodawcą.

Akceptując Regulamin i Politykę Prywatności Użytkownik oświadcza, że ich zapisy są dla niego w pełni zrozumiałe oraz zobowiązuje się do ich przestrzegania i jest świadomy konsekwencji ich naruszenia.

Usługodawca zwraca uwagę, że w przypadku oferowania w ramach Serwisu usług lub produktów przez inne podmioty aniżeli Usługodawca wówczas jedynie podmiot oferujący i realizujący daną usługę lub sprzedający dany produkt ponosi odpowiedzialność za realizację zlecenia/zamówienia. Wszelkie zastrzeżenie i reklamacje co do usług i produktów innych podmiotów należy kierować bezpośrednio do tych podmiotów. W przypadku zgłaszania zastrzeżeń i reklamacji jedynie w celach informacyjnych osoba zgłaszająca może poinformować Usługodawcę o danym zdarzeniu, przy czym Usługodawca podkreśla, że nie jest uprawniony do ingerowania w relacje pomiędzy zgłaszającym a innym podmiotem (w tym nie może domagać się uwzględnienia zastrzeżenia lub reklamacji), a także nie on jest stroną umowy w przypadku oferowania usług lub produktów przez inne podmioty.

§1

Definicje

 1. Usługodawca - Dawid Gawłowski prowadzący działalność gospodarczą pod firmą DejvSoft Dawid Gawłowski z/s w Opolu – adres: ul. Sieradzka 19/26, 45-304 Opole, NIP: 7543124313 , REGON: 365096253, e-mail: kontakt@ebeauty24.pl

 2. Serwis internetowy – oznacza serwis internetowy prowadzony pod domeną ebeauty24.pl za pośrednictwem której Użytkownicy będą mogli korzystać z usług realizowanych przez Usługodawcę lub będą mogli nawiązać kontakt z innymi podmiotami celem skorzystania z ich usług lub w celu nabycia ich produktów.

 3. Usługi — usługi świadczone drogą elektroniczną w ramach Serwisu internetowego przez Usługodawcę na rzecz Użytkowników.

 4. Użytkownik – każdy podmiot korzystający ze Serwisu internetowego.

 5. Kodeks cywilny – ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz.U.2019.1145 t.j. ze zm.)

 6. Konsument – osoba fizyczna korzystająca z Serwisu internetowego bez związku z prowadzoną przez siebie działalnością gospodarczą lub zawodową.

 7. Partner - osoba fizyczna, osoba prawna, jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, która zawarła z Usługodawcą stosowną umowę w oparciu o którą w ramach Serwisu internetowego udostępniono możliwość skontaktowania się z tym podmiotem przez Użytkowników w celu skorzystania z jej usług lub w celu nabycia oferowanych przez nią produktów.

 8. Przedsiębiorca – osoba fizyczna, nabywająca Usługi w Serwisie internetowym w związku z prowadzoną przez siebie działalnością gospodarczą lub zawodową, jak również osoby prawne lub jednostki organizacyjne nieposiadająca osobowości prawnej nabywające Usługi w Serwisie internetowym.

 9. Umowa - umowa o świadczenie Usług zawierana na warunkach opisanych w Regulaminie.

 10. Regulamin – oznacza niniejszy regulamin, którego celem jest uregulowanie praw i obowiązków Usługodawcy oraz Użytkownika w związku z korzystaniem z Serwisu internetowego; Regulamin dostępny jest pod adresem: https://ebeauty24.pl/regulamin/

 11. Polityka Prywatności - polityka prywatności obowiązująca w Serwisie, która to jest dostępna pod adresem https://ebeauty24.pl/polityka-prywatnosci/

 12. Konto Użytkownika – oznacza zbiór zasobów i uprawnień w ramach Serwisu internetowego przypisanych konkretnemu Użytkownikowi po zalogowaniu.

 13. Ustawa o prawie autorskim i prawach pokrewnych – ustawa z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U.2018.1191 t.j. ze zm.)

 14. Ustawa o prawach konsumenta - ustawa o z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U.2017.683 t.j. ze zm.).

 15. Ustawy o ochronie danych osobowych – ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U.2016.922 t.j. ze zm.), ustawa z dnia 10 maja 2018 r.o ochronie danych osobowych (Dz.U.2018.1000 ze zm.), Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz.U.UE.L.2016.119.1ze zm.).

 16. Utwory – utwory i utwory zależne, jak również artystyczne wykonania, fonogramy i wideogramy w rozumieniu Ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych.

§2

Podstawowe warunki korzystania ze Serwisu internetowego

 1. Użytkownicy korzystający z Serwisu internetowego zobowiązany są do przestrzegania zapisów Regulaminu oraz Polityki Prywatności.

 2. Do korzystania z Serwisu internetowego niezbędne jest posiadanie urządzenia z dostępem do Internetu wyposażonego w aktualne oprogramowanie i aktualną przeglądarką internetową wspierającą HTML5, CSS3, Javascript i Cookies.

 3. W przypadku udostępniania przez Usługodawcę plików do pobrania w formacie „.pdf” Użytkownik chcąc odczytać treść pliku powinien skorzystać z aktualnego programu Adobe Acrobat Reader.

 4. Pełne korzystanie z Serwisu internetowego wiąże się z koniecznością posiadania aktywnego konta poczty elektronicznej. Użytkownik zobowiązany jest do bieżącego monitorowania czy podany Usługodawcy adres poczty elektronicznej jest aktualny, a w przypadku jego zmiany, Użytkownik zobowiązany jest do niezwłocznego zaktualizowania tej informacji.

 5. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za blokowanie przez administratorów serwerów pocztowych przesyłania wiadomości na adres e-mail wskazany przez Użytkownika oraz za usuwanie i blokowanie wiadomości e-mail przez oprogramowanie zainstalowane na komputerze używanym przez Użytkownika.

 6. Korzystanie z Serwisu internetowego może wiązać się z typowymi ryzykami związanymi z wykorzystaniem sieci Internet, dlatego też Usługodawca zaleca przedsięwzięcie przez Użytkowników odpowiednich czynności w celu ich zminimalizowania. W szczególności zalecane jest korzystanie przez Użytkowników z programów antywirusowych rekomendowanych dla danego typu oprogramowania.

 7. Koszty związane ze spełnieniem wymagań technicznych niezbędnych do korzystania z Serwisu internetowego jak również koszty połączenia internetowego obciążają Użytkownika.

 8. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłowości w funkcjonowaniu Serwisu internetowego wynikające z niespełnienia przez Użytkownika wymagań technicznych określonych w Regulaminie.

 9. W przypadku oferowania lub prezentowania produktów lub usług przez Partnerów lub inne pomioty w ramach Serwisu internetowego, Usługodawca nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialności za oferowane lub prezentowane produkty i usługi, a także za realizację lub brak realizacji umów zawieranych przez takie podmioty z innymi osobami. W przypadku skierowania jakichkolwiek roszczeń lub żądań związanych z produktami lub usługami oferowanymi lub prezentowanymi przez podmioty nie będące Usługodawcą (w szczególności przez Partnerów) innym podmiotom (w tym innym Użytkownikom) podmiot oferujący lub prezentujący zobowiązany jest do zwolnienia Usługodawcy od jakiejkolwiek odpowiedzialności w tym zakresie jak również do pokrycia wszelkich szkód Usługodawcy i podmiotów z nim współpracujących powstałych w związku ze zgłoszonymi roszczeniami lub żądaniami.

 10. Administratorem danych osobowych przetwarzanych w związku z realizacją postanowień Regulaminu jest Usługodawca. Dane osobowe przetwarzane są w celach, w zakresie i w oparciu o zasady wskazane w Polityce Prywatności oraz w Ustawach o ochronie danych osobowych. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, przy czym nie podanie danych osobowych będzie wiązało się brakiem możliwości korzystania ze wszystkich Usług dostępnych w ramach Serwisu.

 11. Zabronione jest korzystanie przez Użytkownika z Serwisu internetowego w sposób naruszający przepisy prawa, dobre obyczaje lub uzasadnione interesy Usługodawcy i innych Użytkowników oraz osób trzecich.

 12. Użytkownik zobowiązany jest do przestrzegania powszechnie obowiązujących przepisów prawa oraz do poszanowania dóbr osobistych oraz praw własności intelektualnej Usługodawcy, pracowników i współpracowników Usługodawcy, Partnerów, innych Użytkowników oraz osób trzecich. Użytkownik nie może zamieszczać w Serwisie internetowym lub wiadomościach kierowanych do Usługodawcy, jego pracowników, współpracowników, Partnerów, innych Użytkowników lub osób trzecich materiałów lub treści, które będą naruszać prawo, dobra osobiste lub majątkowe wyżej wymienionych osób lub prawa na dobrach niematerialnych wyżej wymienionych osób.

 13. Użytkownik zobowiązany jest do korzystania z Serwisu internetowego zgodnie z jego przeznaczeniem i do powstrzymywania się od wszelkiej działalności, która mogłaby zakłócić prawidłowe funkcjonowanie Serwisu internetowego. Za taką działalność zostanie uznane w szczególności:

  1. umieszczanie lub rozpowszechnianie treści zawierających jakiekolwiek wirusy, złośliwe oprogramowanie, robaki, konie trojańskie, szkodliwy kod, bądź inne środki, które mogą uszkodzić Serwis internetowy lub infrastrukturę techniczną, w ramach której działa Serwis internetowy;

  2. zautomatyzowane korzystanie z Serwisu internetowego, które może prowadzić np. do nadmiernego obciążenia Serwisu internetowego;

  3. próby uzyskania dostępu do tych elementów Serwisu internetowego, które nie są publicznie udostępniane;

  4. uniemożliwienie lub utrudnienie korzystania z Serwisu internetowego Usługodawcy lub innym Użytkownikom;

  5. zamieszczanie treści, na których zamieszczenie nie wyraził wyraźnie zgody Usługodawca, w szczególności zamieszczanie niezaakceptowanych przez Usługodawcę reklam lub ofert.

 14. Usługodawca podejmuje na bieżąco działania w celu zapewnienia prawidłowego funkcjonowania Serwisu internetowego. W sytuacji stwierdzenia błędów w jego funkcjonowaniu lub problemów technicznych w korzystaniu z Serwisu, Użytkownik powinien niezwłocznie o tym fakcie poinformować Usługodawcę z wykorzystaniem narzędzi do kontaktu udostępnionych w Serwisie internetowym lub za pośrednictwem poczty elektronicznej, wysyłając wiadomość na adres email: kontakt@ebeauty24.pl. Usługodawca podejmie działania zmierzające do przywrócenia prawidłowego funkcjonowania Serwisu internetowego.

 15. Usługodawca zastrzega sobie możliwość wyłączenia dostępu do Serwisu internetowego w celu jego sprawdzenia, konserwacji, aktualizacji lub naprawy. O wyłączeniu dostępu do Serwisu internetowego Usługodawca poinformuje poprzez odpowiedni komunikat w Serwisie internetowym, chyba że z przyczyn technicznych nie będzie możliwości dodania takiej informacji. Użytkownikom nie będą przysługiwać żadne roszczenia odszkodowawcze związane z tym, że Serwis internetowy będzie czasowo niedostępny.

 16. Usługodawca zastrzega sobie prawo do usuwania i edytowania treści zamieszczanych przez Użytkowników lub Partnerów, które naruszają Regulamin. W przypadku zastrzeżeń co do usunięcia lub edycji treści Użytkownik lub Partner może skontaktować się z Usługodawcą z wykorzystaniem narzędzi do komunikacji udostępnionych w Serwisie internetowym lub za pośrednictwem poczty elektronicznej wysyłając wiadomość na adres email: kontakt@ebeauty24.pl

 17. Usługodawca zastrzega sobie prawo do udostępniania za pośrednictwem Serwisu internetowego informacji handlowych dotyczących działalności Usługodawcy lub podmiotów trzecich.

 18. Autorskie prawa majątkowe do layoutu Serwisu internetowego, logotypów, grafik i treści zamieszczonych w Serwisie internetowym oraz w wiadomościach wysyłanych do Użytkowników przez Usługodawcę lub podmioty działające na jego zlecenie lub za jego zgodą, a także do układu i kompozycji tych elementów przysługują Usługodawcy lub Partnerom. Autorskie prawa majątkowe do oprogramowania wykorzystywanego w ramach Serwisu przysługują Usługodawcy.

 19. Użytkownik nie jest uprawniony bez uzyskania wyraźnej zgody Usługodawcy wyrażonej w formie pisemnej lub elektronicznej (pod rygorem nieważności) do kopiowania, rozpowszechniania, reprodukowania, tłumaczenia, przystosowywania lub modyfikowania jakichkolwiek elementów wchodzących w skład Serwisu internetowego do których to elementów prawa przysługują Usługodawcy, Partnerom lub innym Użytkownikom.

 20. Użytkownik nie jest uprawniony bez uzyskania wyraźnej zgody Usługodawcy wyrażonej w formie pisemnej lub elektronicznej (pod rygorem nieważności) do kopiowania, modyfikowania lub opracowywania rozwiązań technicznych, technologicznych i organizacyjnych, które są udostępniane w ramach Serwisu internetowego. Natomiast w zakresie rozwiązań technicznych, technologicznych i organizacyjnych, które dostępne są wyłącznie dla zarejestrowanych Użytkowników i które wymagają zalogowania do Serwisu internetowego w celu zapoznania się z nimi to dodatkowo Użytkownik nie jest uprawniony do udostępniania i rozpowszechniania tych rozwiązań Użytkownikom niezarejestrowanym oraz osobom trzecim.

 21. Użytkownik ponosi wszelką odpowiedzialność za naruszenie majątkowych praw autorskich i innych dóbr niematerialnych przysługujących Usługodawcy, Partnerom, innym Użytkownikom lub osobom trzecim.

 22. Przekazując informacje Usługodawcy Użytkownik zobowiązany jest czynić to w sposób rzetelny i kompletny. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za szkody spowodowany tym, że Użytkownik przekazał Usługodawcy niekompletne, nieaktualne, nierzetelne, nieprawdziwe lub niezweryfikowane informacje lub materiały.

 23. Udostępniając lub publikując Utwór w Serwisie internetowym lub w wiadomości kierowanej do Usługodawcy Użytkownik oświadcza, że przysługują mu wszelkie prawa do tego Utworu oraz nie narusza on swoim działaniem w żadnym zakresie praw osób trzecich i Usługodawcy. Użytkownik udostępniając lub publikując Utwór udziela Usługodawcy nieodpłatnej, niewyłącznej oraz nieograniczonej terytorialnie i na czas nieokreślony licencji zezwalającej na korzystanie z Utworu na potrzeby prowadzenia i rozwijania działalności przez Usługodawcę. Usługodawca uprawniony będzie do udzielania sublicencji.

 24. Usługodawca może przeprowadzać w ramach Serwisu internetowego akcje promocyjne i konkursy na odrębnie określonych zasadach.

 25. Bez uzyskania wyraźnej zgody Usługodawcy wyrażonej w formie pisemnej lub elektronicznej (pod rygorem nieważności) niedopuszczalne jest przenoszenie przez Użytkownika praw związanych z korzystaniem z Serwisu internetowego oraz Usług na podmioty trzecie.

 26. Rejestracja do Serwisu internetowego jest bezpłatna.

 27. Użytkownik chcący zarejestrować się w Serwisie internetowego zobowiązany jest do wypełnienia formularza rejestracyjnego udostępnianego w Serwisie internetowym, zgodnie z wymaganiami Usługodawcy. Użytkownik zobowiązany jest do podawania kompletnych i zgodnych z prawdą danych osobowych oraz innych danych wymaganych podczas rejestracji oraz do ich sprawdzania i aktualizowania bez jakichkolwiek wezwań ze strony Usługodawcy.

 28. Usługodawca tworzy Konto Użytkownika dla którego loginem i hasłem będą te dane, które Użytkownik wpisał w formularzu rejestracyjnym.

 29. Użytkownik po zalogowaniu będzie miał możliwość zmiany hasła dostępu do Serwisu internetowego, a także do jego odzyskania zgodnie z procedurą opisaną w ramach Serwisu internetowego.

 30. Użytkownik jest zobowiązany do zachowania najwyższej staranności dla zabezpieczenia loginu oraz hasła do Serwisu internetowego przed dostępem osób trzecich.

 31. Użytkownik ponosi pełną odpowiedzialność za wszelkie skutki, które ewentualnie wynikną, jeżeli login i hasło zostaną użyte przez osoby trzecie lub osoby nieupoważnione, chyba że Użytkownik wykaże, że dostęp do loginu i hasła nastąpił na skutek zawinionego działania Usługodawcy.

 32. Usługodawca może odmówić rejestracji Użytkownika w ramach Serwisu internetowego bez konieczności uzasadniania swojej decyzji. Zastrzeżenia w tym zakresie Użytkownik może kierować z wykorzystaniem narzędzi do kontaktu udostępnionych w Serwisie internetowym lub za pośrednictwem poczty elektronicznej, wysyłając wiadomość na adres email: kontakt@ebeauty24.pl , a w przypadku gdy takie zastrzeżenia będą uzasadnione Usługodawca umożliwi Użytkownikowi dokonanie rejestracji.

 33. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za:

  1. przerwy w prawidłowym funkcjonowaniu Serwisu internetowego oraz nienależyte wykonywanie Usług lub Umów spowodowane siłą wyższą lub innymi czynnikami niezależnymi od Usługodawcy i przez niego niezawinionymi,

  2. problemy lub utrudnienia techniczne związane z działaniem sprzętu komputerowego lub telekomunikacyjnego, które utrudniają lub uniemożliwiają korzystanie z Serwisu internetowego,

  3. szkody spowodowane działaniami lub zaniechaniami osób, za które odpowiedzialności w chwili wyrządzenia szkody nie ponosił Usługodawca, a w szczególności:

   1. szkody spowodowane przez Partnerów w związku z nienależytym wykonaniem bądź niewykonaniem przez nich umów zawieranych z Użytkownikami;

   2. szkody spowodowane przez Użytkowników poprzez naruszenie praw osób trzecich,

   3. szkody spowodowane w związku z brakiem zdolności Użytkowników do zawierania umów oraz w związku z niewypłacalnością Użytkowników lub innych nabywców usług lub produktów Użytkownika.

  4. następstwa wykorzystania danych Użytkownika przez osoby trzecie, w przypadku gdy uzyskały one dostęp do danych w następstwie działań lub zaniechań Użytkownika, jego pracowników, współpracowników lub osób, które działały za jego zgodą lub wiedzą,

  5. szkody spowodowane naruszeniem przez Użytkownika, jego pracowników, współpracowników lub osób, które działały za jego zgodą lub wiedzą postanowień Regulaminu.

  6. utracone przez Przedsiębiorców lub Partnerów korzyści,

  7. skutki nieprawidłowego wykorzystania Usługi przez Użytkownika,

  8. autentyczność, rzetelność, poprawność i kompletność danych i informacji zamieszczonych w Serwisie internetowym przez Użytkowników lub Partnerów,

  9. szkody poniesione przez Użytkowników w związku ze zgodnym z Regulaminem zablokowaniem lub usunięciem z Serwisu internetowego Konta Użytkownika w związku z naruszeniem postanowień Regulaminu.

 34. Odpowiedzialność Usługodawcy w stosunku do Przedsiębiorców i Partnerów ograniczona jest jedynie do sytuacji, gdy szkoda powstała z winy umyślnej lub rażącego niedbalstwa Usługodawcy.

 35. Jeżeli w Serwisie internetowym lub w wiadomościach kierowanych do Użytkowników zostaną udostępnione linki do stron należących do Partnerów, Użytkowników lub osób trzecich Usługodawca nie odpowiada za treści na nich zawarte oraz ich dostępność. Użytkownik powinien zapoznać się z regulaminami i politykami prywatności udostępnianymi na stronach internetowych innych aniżeli Serwis internetowy.

§3

Usługi

 1. Informacje publikowane w ramach Serwisu internetowego przez Usługodawcę nie stanowią oferty skierowanej do Użytkownika, a jedynie zaproszenie do składania ofert, chyba że z informacji tych wynika w sposób wyraźny, że stanowią one ofertę w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego.

 2. Serwis internetowy udostępnia następujące Usługi:

  1. możliwość przeglądania ogólnodostępnych informacji zamieszczonych w Serwisie internetowym – dla wszystkich Użytkowników,

  2. możliwość korzystania z wyszukiwarki Partnerów – dla wszystkich Użytkowników,

  3. możliwość założenia Konta Użytkownika – dla Użytkowników, którzy ukończyli co najmniej 16 lat oraz posiadają co najmniej ograniczoną zdolność do czynności prawnych

  4. możliwość korzystania z narzędzi do rezerwacji usług lub produktów Partnerów – dla zarejestrowanych Użytkowników.

  5. możliwość korzystania z narzędzi do przypominania o zarezerwowanych usługach lub produktach – dla zarejestrowanych Użytkowników.

  6. możliwość korzystania z narzędzi do oceniania Partnerów oraz opiniowania zrealizowanych u Partnerów usług lub dostarczonych produktów.

  7. możliwość korzystania z narzędzia do komunikacji z Usługodawcą – dla wszystkich Użytkowników,

  8. możliwość zapisania się na newsletter – dla wszystkich Użytkowników.

 3. Zakres Usług może się zmieniać. Informacje o modyfikacjach będą w miarę możliwości publikowane w Serwisie. W przypadku zmiany zasad korzystania za Usług Użytkownik, który wcześniej nabył Usługę zostanie poinformowany o zmianie i jeżeli zmiana będzie wiązała się z nałożeniem na Użytkownika dodatkowych obowiązków lub ograniczeniem jego uprawień wówczas dla wejścia w życie takiej zmiany wymagana jest zgoda Użytkownika (brak wyrażenia zgody będzie oznaczać, że w stosunku do Użytkownika obowiązują dotychczasowe zasady korzystania) zastrzeżeniem zdania kolejnego. Jeżeli zmiana obowiązków lub ograniczenie uprawnień wynika z konieczności wprowadzenia stosownych zmian wedle nowych lub znowelizowanych przepisów powszechnie obowiązującego prawa wówczas zmiany takie wiążą Użytkownika od momentu ich wprowadzenia.

 4. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności z tytułu niewłaściwego korzystania z Usług przez Użytkownika.

 5. Umowa na usługę związaną z przeglądaniem informacji zamieszczonych w Serwisie internetowym jest bezpłatna i jest zawierana na czas od momentu wejścia prze Użytkownika na Serwis internetowym to momentu opuszczenia przez Użytkownika Serwisu internetowego.

 6. Informacje zamieszczane przez Usługodawcę mają charakter jedynie ogólny i w żadnym przypadku nie mogą być traktowane jako porady lub analizy w oparciu o które bezkrytycznie można podjąć określone działania.

 7. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za informacje zamieszczane przez Partnerów lub Użytkowników. W przypadku, gdyby powstała wątpliwość co do prawdziwości lub rzetelności takiej informacji Użytkownik powinien niezwłocznie poinformować o tym Usługodawcę z wykorzystaniem narzędzi do komunikacji udostępnionych w Serwisie internetowym lub za pośrednictwem poczty elektronicznej wysyłając wiadomość na adres email: kontakt@ebeauty24.pl

 8. Konto Użytkownika umożliwi Użytkownikowi przechowywanie jego danych oraz informacji związanych ze współpracą z Usługodawcą, w szczególności informacje dotyczące rozliczeń pomiędzy Użytkownikiem a Usługodawcą. Użytkownik powinien na bieżąco aktualizować dane w ustawieniach po zalogowaniu na Konto Użytkownika.

 9. Umowa na usługę związaną z Kontem Użytkownika jest bezpłatna i jest zawierana na czas określony, tj. od momentu założenia Konta Użytkownika do momentu jego usunięcia.

 10. Umowa na usługę związana z wyszukiwaniem Partnerów zawierana jest na czas określony, tj. od momentu wpisania danych poszukiwanego podmiotu i zaznaczenia opcji „szukaj” do momentu przedstawienia wyników wyszukiwania.

 11. Umowa na usługę związaną z możliwością skorzystania z narzędzia do rezerwacji usług lub produktów Partnerów zawierana jest na czas określony, tj. od momentu rozpoczęcia procesu rezerwacji do momentu otrzymania potwierdzenia o przyjęciu rezerwacji.

 12. Użytkownik chcąc dokonać rezerwacji usługi lub produktu powinien wybrać Partnera którego usługą lub produktem jest zainteresowany, następnie powinien dokonać wyboru usługi lub produktu i zaznaczyć „rezerwuj”. W przypadku usług dodatkowo Użytkownik powinien wybrać osobę po stronie Partnera, która miałaby zrealizować usługę, a także termin spośród tych, które Partner wskazał jako możliwe do zarezerwowania.

 13. Poprzez rezerwację usługi lub produktu Partnera oraz uzyskanie potwierdzenia przyjęcia rezerwacji dochodzi do zawarcia umowy pomiędzy Użytkownikiem a Partnerem, której wykonanie regulują właściwe przepisy prawa. Anulowanie rezerwacji możliwe będzie jedynie w przypadku wystąpienia ustawowych przesłanek ku temu, albo w przypadku zaakceptowania takiego działania przez Partnera, przy czym zawsze w celu dokonania anulacji rezerwacji Użytkownik powinien skontaktować się bezpośrednio z Partnerem, którego usługę lub produkt zarezerwował. Jeżeli ważność umowy zależy od spełnienia szczególnych wymagań przewidzianych przepisami prawa, np. zawarcie umowy wymaga formy pisemnej bądź innej formy szczególnej, zarówno Użytkownik jak i Partner, po potwierdzeniu rezerwacji, mogą dochodzić zawarcia umowy.

 14. Użytkownik ma prawo odstąpić od umowy zawartej z Partnerem o której mowa w §3 ust. 13 Regulaminu bez podania przyczyny poprzez anulowanie rezerwacji w terminie 14 dni od jej dokonania, chyba że wcześniej Użytkownik skorzystał już z usługi.

 15. Partner ponosi wyłączną odpowiedzialność za realizację usług i dostarczenie produktów na rzecz Użytkowników.

 16. Użytkownik zobowiązany jest dokonać płatności za zarezerwowaną usługę lub produkt bezpośrednio Partnerowi na warunkach wskazanych przez Partnera przy danej usłudze lub przy danym produkcie. Usługodawca nie umożliwia dokonywania płatności z wykorzystaniem Serwisu internetowego.

 17. Umowa na usługę związaną z możliwością skorzystania z narzędzia do przypominania o zarezerwowanych usługach lub produktach zawierana jest na czas określony, tj. od momentu dokonania rezerwacji danego produktu lub usługi do dnia poprzedzającego dzień rezerwacji usługi lub produktu..

 18. W ramach usługi wskazanej w §3 ust. 2 lit. f Regulaminu Użytkownik otrzyma na 24 godziny przed terminem ustalonym w rezerwacji wiadomość SMS przypominającą o rezerwacji. W przypadku podania nieprawidłowego numeru telefonu lub w przypadku braku podania numeru telefonu nie będzie możliwe skuteczne przesłanie wiadomości o której mowa w zdaniu poprzedzającym.

 19. Umowa na usługę związaną z możliwością skorzystania z narzędzi do oceniania Partnerów oraz opiniowania zrealizowanych u Partnerów usług lub dostarczonych produktów zawierana jest na czas określony, tj. od momentu wyboru oceny lub wpisania opinii do momentu jej zatwierdzenia.

 20. Opinie Użytkowników o Partnerach oraz świadczonych przez nich usługach lub dostarczanych produktach opatrywane są imieniem Użytkownika, który są zamieścił. Użytkownik zamieszczając opinie w Serwisie internetowym, wyraża zgodę na publikację opinii i swoich danych.

 21. Oceny i opinie o Partnerach mogą dotyczyć wyłącznie ich działalności i świadczonych usług lub dostarczanych produktów.

 22. Użytkownik ponosi wyłączną odpowiedzialność za wystawiane oceny i publikowane opinie.

 23. Publikując opinię Użytkownik oświadcza, że przysługują mu wszelkie prawa treści, w tym autorskie prawa majątkowe, lub posiada niezbędne uprawnienia i zgody do ich publikacji i upoważnia osoby trzecie.

 24. Publikując ocenę lub opinię Użytkownik oświadcza, że jest ona prawdziwa. Niedozwolone jest publikowanie opinii niezgodnych z prawdą, wprowadzających w błąd lub mogących wprowadzić w błąd.

 25. Niedozwolone jest zamieszczanie w opiniach treści reklamowych, marketingowych lub zawierających tzw. lokowanie produktu.

 26. Publikowane opinie nie mogą naruszać prawa, dóbr osobistych ani zasad współżycia społecznego. W szczególności niedozwolone jest używanie wyrażeń wulgarnych i obraźliwych, odnoszenie się do życia prywatnego i rodzinnego oraz wzywanie do stosowania przemocy lub nienawiści. Niedozwolone jest również publikowanie treści zniesławiających, naruszających prawa osób trzecich, w tym prawa autorskie i inne prawa na dobrach niematerialnych oraz zawierających materiały niezgodne z prawem.

 27. Usługodawca ma prawo odmówić opublikowania opinii lub oceny, a opublikowaną ocenę lub opinię usunąć, jeżeli jest ona sprzeczna z Regulaminem lub przepisami prawa. Zastrzeżenia w tym zakresie Użytkownik może kierować z wykorzystaniem narzędzi do kontaktu udostępnionych w Serwisie internetowym lub za pośrednictwem poczty elektronicznej, wysyłając wiadomość na adres email: kontakt@ebeauty24.pl ,

 28. Usługodawca w możliwie najszerszym przewidzianym przez obowiązujące przepisy zakresie nie ponosi odpowiedzialności za treść ocen i opinii publikowanych przez Użytkowników. Nie należy ocen i opinii Użytkownikow w żadnym zakresie identyfikować z opiniami i ocenami Usługodawcy.

 29. Użytkownik ponosi pełną odpowiedzialność odszkodowawczą względem Usługodawcy, Partnerów i osób trzecich za wszelkie szkody, jakie zostaną wyrządzone w związku z zamieszczeniem w Serwisie internetowym treści niezgodnych z Regulaminem lub obowiązującymi przepisami prawa.

 30. Umowa na usługę związaną z korzystaniem z narzędzia do kontaktu z Usługodawcą jest zawierana od momentu rozpoczęcia korzystania z odpowiedniego formularza kontaktowego do momentu zaniechania tej czynności lub wysłania wiadomości do Usługodawcy.

 31. Usługi wskazane w §3 ust. 2 lit. b do g Regulaminu związane są z udzieleniem Użytkownikowi licencji na oprogramowanie wykorzystujące wskazane w tych usługach narzędzia. Licencja ma charakter licencji niewyłącznej, niezbywalnej, nieprzenoszalnej, udzielonej na czas trwania danej usługi zgodnie z Regulaminem, ograniczonej do terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, z uwzględnieniem eksterytorialnego charakteru sieci Internet. Licencja uprawnia wyłącznie do tymczasowego zwielokrotnienia elementów danego narzędzia (w tym oprogramowania) poprzez jego wyświetlanie w przeglądarce internetowej w celu korzystania z niego zgodnie z jego przeznaczeniem i funkcjonalnością określoną w Regulaminie. Użytkownikom nie przysługują jakiekolwiek inne prawa, w tym prawa własności intelektualnej, ponad wyraźnie wskazane w Regulaminie, w szczególności Użytkownikom nie przysługuje uprawnienie do jakiegokolwiek wykorzystania kodów źródłowych oprogramowania wykorzystywanego przy tych narzędziach.

 32. Usługa newslettera polega na okresowym przesyłaniu na podany adres e-mail wiadomości zawierających treści marketingowe (informacje handlowe) Usługodawcy, jego partnerów biznesowych lub Użytkowników. Subskrypcja newslettera dokonywana jest poprzez zaznaczenie odpowiedniej opcji w formularzu udostępnianym w ramach Serwisu internetowego

 33. Subskrypcja newslettera jest dobrowolna i nieodpłatna. Usługa newslettera świadczona jest przez czas nieoznaczony i Użytkownik może z niej zrezygnować w każdym czasie wysyłając do Usługodawcy prośbę o wypisanie z listy osób otrzymujących newsletter.

§4

Odstąpienie od umowy

 1. Użytkownikowi będącemu Konsumentem przysługuje prawo do odstąpienia od Umowy bez podania powodu w terminie 14 dni od jej zawarcia. W przypadku Użytkowników będących Przedsiębiorcami lub Partnerami prawo do odstąpienia od Umowy przysługuje wyłącznie w przypadku istnienia podstawy prawnej w przepisie o charakterze bezwzględnie obowiązującym (ius cogens) a także pod warunkiem wcześniejszego wezwania Usługodawcy do zaniechania naruszania praw Przedsiębiorcy lub Partnera, które upoważnia do odstąpienia, oraz wyznaczenia 30 dni roboczych na zastosowanie się do wezwania. Dopiero po bezskutecznym upływie terminu ze zdania poprzedniego Przedsiębiorca lub Partner może odstąpić od Umowy, przy czym aby odstąpienie wywołało swój skutek i było ważne musi ono zostać złożone w formie pisemnej oraz musi wskazywać konkretną podstawę prawną i uzasadnienie.

 2. Aby odstąpić od Umowy, Konsument powinien skontaktować się z Usługodawcą i wyrazić chęć odstąpienia od umowy np. na piśmie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej.

 3. W razie skutecznego odstąpienia przez Konsumenta od Umowy jest ona uważana za niezawartą.

 4. W przypadku odstąpienia od Umowy przez Przedsiębiorcę lub Partnera odstąpienie będzie wywoływało skutki ex nunc, tj. na przyszłość.

 5. Usługodawca w przypadku skutecznego odstąpienia od Umowy przez Konsumenta jest zobowiązany zwrócić temu Użytkownikowi wszelkie otrzymane płatności jeżeli takowe miały miejsce w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta o odstąpieniu od Umowy przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Konsument, chyba że Konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.

 6. Usługodawca w przypadku skutecznego odstąpienia od Umowy przez Przedsiębiorcę lub Partnera przygotuje w terminie 30 dni roboczych raport zawierający informację o ewentualnych wzajemnych roszczeniach stron.

 7. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za opóźnienie przekazu środków pieniężnych na rachunek bankowy Użytkownika z przyczyn niezależnych od Usługodawcy.

 8. Użytkownik ponosi wszelką odpowiedzialność za podanie nieprawidłowego numeru rachunku bankowego w przypadku odstąpienia od Umowy.

 9. Wzór formularza do odstąpienia przez Konsumenta od Umowy dostępny jest pod treścią Regulaminu.

 10. Konsument, który odstąpił od Umowy, ma obowiązek zaprzestać korzystania z Usługi równocześnie ze złożeniem oświadczenia o odstąpieniu od Umowy.

 11. W celu uniknięcia wątpliwości zapisy niniejszego paragrafu dotyczą tylko Umów, a zatem tych które zawierane są z Usługodawcą. Zapisy powyższe nie dotyczą umów zawieranych pomiędzy Użytkownikami a Partnerami.

§5

Reklamacje.

 1. Użytkownik chcąc zgłosić reklamacje powinien skontaktować się z Usługodawcą z wykorzystaniem narzędzi do komunikacji udostępnionych w Serwisie internetowym, pisemnie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej wysyłając wiadomość na adres email: kontakt@ebeauty24.pl

 2. Reklamacja powinna zawierać następujące informacje:

 • Imię i nazwisko zgłaszającego,

 • datę zawarcia Umowy,

 • przyczynę niezgodności produktu lub usługi z Umową wraz z dowodami ją potwierdzającymi,

 • żądanie kierowane do Usługodawcy.

 1. Reklamacja zostanie rozpatrzona przez Usługodawcę w terminie 14 dni od daty wpłynięcia zgłoszenia dotyczącego reklamacji w przypadku Konsumentów oraz w terminie 30 dni roboczych od daty wpłynięcia zgłoszenia dotyczącego reklamacji w przypadku Przedsiębiorców i Partnerów. Brak udzielenia odpowiedzi nie może być jednak poczytywany jako uznanie reklamacji za uzasadnioną.

 2. W przypadku negatywnego rozpatrzenia reklamacji przez Usługodawcę, Użytkownik może wytoczyć powództwo do właściwego sądu powszechnego.

 3. Wszelkie spory wynikłe w związku z korzystaniem z Serwisu internetowego przez Konsumenta rozstrzygane będą przez właściwy sąd powszechny, przy czym Konsument ma możliwość korzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń, w szczególności może on:

  1. złożyć wniosek o rozstrzygnięcie sporu do stałego polubownego sądu konsumenckiego,

  2. złożyć wniosek o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między konsumentem a Usługodawcą,

  3. skorzystać z pomocy powiatowego lub miejskiego rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów

 4. Konsumentom na podstawie rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady nr 524/2013 z 21 maja 2013 r. sprawie internetowego systemu rozstrzygania sporów konsumenckich oraz zmiany rozporządzenia WE nr 2006/2004 i dyrektywy 2009/22/WE (rozporządzenie w sprawie ODR w sporach konsumenckich) przysługuje prawo do skorzystania z platformy internetowego systemu rozstrzygania sporów (platforma ODR).

 5. W przypadku sporów z Przedsiębiorcami i Partnerami właściwy jest sąd powszechny wedle siedziby Usługodawcy.

 6. W przypadku Umów z Przedsiębiorcami i Partnerami Usługodawca wyłącza uprawnienia z tytułu rękojmia za wady rzeczy oraz nie udziela żadnej gwarancji na świadczone Usługi.

 7. Reklamacje dotyczące niewykonania lub nienależytego wykonania usług lub wadliwości produktów należy kierować bezpośrednio do Partnerów. Dane Partnera niezbędne do złożenia reklamacji, w tym właściwy adres pocztowy lub adres e-mail, są udostępniane w profilu Partnera w Serwisie internetowym. Partner jest zobowiązany do bieżącego aktualizowania jego danych kontaktowych.

 8. Reklamacje dotyczące usług i produktów Partnerów składane do Usługodawcy będą przekazywane poszczególnym Partnerom, przy czym Usługodawca nie jest odpowiedzialny za rozpatrzenie takiej reklamacji.

 9. Partner ponosi odpowiedzialność za rozpatrywanie reklamacji dotyczących jego usług i produktów na zasadach zgodnych z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa.

 10. Partner ponosi pełną odpowiedzialność za szkody wyrządzone w związku ze świadczeniem przez niego usług lub dostarczaniem produktów, a także za wszelkie szkody związane z brakiem aktualizowania danych kontaktowych, nieudzielaniem odpowiedzi na wiadomości Użytkowników oraz związanych z naruszaniem Regulaminu i obowiązujących przepisów prawa.

§6

Dane osobowe

 1. Usługodawca jest administratorem danych osobowych Użytkowników w zakresie przewidzianym w ustawach o ochronie danych osobowych.

 2. Zasady i zakres przetwarzania danych osobowych w związku z działalnością Serwisu internetowego opisano w Polityce Prywatności.

 3. W przypadku przekazania Partnerowi danych osobowych Użytkowników w związku z dokonaną rezerwacją usługi lub produktu Partner zobowiązany jest do przestrzegania wymagań związanych z przetwarzaniem i ochroną danych osobowych, które to uregulowane są w Ustawach o ochronie danych osobowych.

§7

Postanowienia końcowe

 1. Regulamin wchodzi w życie z dniem 23.09.2019r.

 2. Usługodawca zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu. Wszelkie zmiany Regulaminu wchodzą w życie w z chwilą ich publikacji w ramach Serwisu internetowego, z zastrzeżeniem §7 ust. 3 Regulaminu

 3. W zakresie Umów zawartych przed zmianą o której mowa w §7 ust. 2 Regulaminu zwiększenie obowiązków Użytkownika lub ograniczenie uprawnień Użytkownika wymaga uzyskania zgody tego Użytkownika, a brak wyrażenia zgody na taką zmianę oznacza, że do zakończenia obowiązywania Umowy zastosowanie mają w zakresie praw i obowiązków Użytkownika dotychczasowe zapisy Regulaminu z zastrzeżeniem zdania kolejnego. W przypadku konieczności wprowadzenia z uwagi na zmiany w powszechnie obowiązujących przepisach prawa dodatkowych obowiązków Użytkowników lub ograniczeń uprawnień Użytkowników w Regulaminie Usługodawca wskazuje, że zmiany takie nie wymagają zgody Użytkownika i wchodzą one w życie z chwilą publikacji zmienionej treści Regulaminu w ramach Serwisu internetowego.

 4. Zmiany Regulaminu mogą być konieczne w przypadku wystąpienia w szczególności następujących okoliczności:

  1. zmiana przepisów powszechnie obowiązującego prawa,

  2. powstanie zobowiązania wynikającego z prawomocnego orzeczenia sądu lub decyzji organów administracji,

  3. wprowadzenia zmian w Serwisie internetowym z uwagi na postępem techniczny, technologiczny,

  4. zmiany w infrastrukturze technicznej wykorzystywanej przez Usługodawcę,

  5. zmiany organizacyjne Usługodawcy,

  6. zmiany w działalności prowadzonej przez Usługodawcę,

  7. zmiany w zakresie Usług dostępnych w ramach Serwisu internetowego.

 5. W przypadku gdyby którekolwiek z postanowień Regulaminu zostało uznane za nieważne lub bezskuteczna, w pozostałej części Regulamin pozostanie ważny i skuteczny.

 6. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie znajdują zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego.

Wzór formularza odstąpienia od umowy

(formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy przez Konsumenta)

– Adresat: Dawid Gawłowski prowadzący działalność gospodarczą pod firmą DejvSoft Dawid Gawłowski z/s w Opolu – adres: ul. Sieradzka 19/26, 45-304 Opole, NIP: 7543124313 , REGON: 365096253

– Ja/My(*) niniejszym informuję/informujemy(*) o moim/naszym odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących rzeczy(*) umowy dostawy następujących rzeczy(*) umowy o dzieło polegającej na wykonaniu następujących rzeczy(*)/o świadczenie następującej usługi(*):

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

– Data zawarcia umowy(*)/odbioru(*):................................................................................................

– Imię i nazwisko konsumenta(-ów): ..................................................................................................

– Adres konsumenta(-ów):................................................................................................................

– Podpis konsumenta(-ów) (tylko jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej) oraz data:

.........................................................................................................................................................

(*) - niepotrzebne skreślić